Ա պրակ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱ

Սարգսյան Ս. Հ., Խաչատրյան Մ. Վ.

Դասական առաձգականության տեսությամբ շրջանային կորությամբ բարակ ձողերի դինամիկայի մոդելը ընդլայնական սահքերի հաշվառմամբ և վերջավոր էլեմենտների մեթոդի զարգացումը .

10

Մազո Մ. Ա., Ստրելնիկով Ի. Ա., Մանևիչ Լ.Ի., Սարգսյան Ա. Ա., Սարգսյան Ս. Հ.

Լամելիում պիրոֆիլիտի ծռման տատանումները: Մոլեկուլյար դինամիկական մոդելավորում .

23

Սարգսյան Ա. Հ.

Միկրոպոլյար, առաձգական բարակ թեք թաղանթների երկրաչափորեն ոչ գծային տեսության վարիացիոն հավասարումը ..

38

Ժամակոչյան Ք. Ա.

Կլոր բարակ սալերի մոդելների կառուցումը միկրոպոլյար առաձգականության տեսությամբ .

51

ԿԵՆՍԱԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

Սարգսյան Ա. Գ., Ջոմարդյան Ծ. Մ., Գրիգորյան Ս. Մ., Միրզոյան Վ. Կ., Շահինյան Ա. Ա.

Աէրոզոլ-ՕՏ (դեոկտիլ սուլֆոսուկցինատ)/ջուր համակարգի լիոտրոպ մեզոմորֆիզմի ռենտգենոգրաֆիկական հետազոտությունը

61

ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ

Սիմոնյան Ռ. Մ., Ալեքսանյան Ա. Ս., Սիմոնյան Գ. Մ., Բաբայան Մ. Ա., Օքսուզյան Գ. Ռ., Ֆեսչյան Ս. Մ., Ալեքսանյան Ս. Ս., Սիմոնյան Մ. Ա.

Մարդու թքի և մեզի գումարային հակաօքսիդանտային ակտիվության որոշման պարզ մեթոդ

72

ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Պետրոսյան Կ. Ռ.

Կարկաչուն գետի ստորին հոսանքի դեղաբույսերի տարածվածությունը և բազմազանությունը

78

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սարգսյան Ռ. Ս., Բոյնագրյան Վ. Ռ., Ճարտարյան Է. Ա.

Հայաստանի հյուսիսային ծալքավոր մարզի ձևակառուցվածքային միավորների տեկտոնա-երկրաձևաբանական վերլուծությունը տեկտոնական ակտիվության գնահատման նպատակով .

87

Թամրազյան Ա. Ա.

Ռենտգենառադիոմետրական մեթոդի կիրառման առանձնահատկությունները Վրաստանի Պիտարետիի պղնձի հանքավայրում ...

101

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մարտիրոսյան Լ. Մ., Սարգսյան Ռ. Ս., Գրիգորյան Ա. Ա., Հարությունյան Ք. Հ.

Հյուսիսային Հայաստանի (Շիրակ, Լոռի, Տավուշ) գետային ցանցը և նրա ռեկրեացիոն-զբոսաշրջային ռեսուրսները ....

110

Մարտիրոսյան Լ. Մ., Սարգսյան Ռ. Ս., Գրիգորյան Ա. Ա., Հարությունյան Ք. Հ.

Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերի պատմամշակութային հուշարձանների զբոսաշրջային գնահատումը և քարտեզագրումը

120

Ներսիսյան Ա. Հ.

Հայկական քաղաքակրթությունը լոկալ քաղաքակրթությունների ձևավորման բանաձևի համատեքստում ...

128

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Վարդանյան Ա. Ռ.

Էլեկտրոնային բիզնեսի ռիսկի մոդելավորումը

135