Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

 

 

Հ Ա Յ Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

Նահապետյան Ա. Գ.

Դիանա Համբարձումյանի և Ալեքսանդր Շիրվանզադեի

Արամբի խորագրով երկերի շուրջ

10

Կարախանյան Ն. Հ.

Տերյանի կերպարը կենսագրական վեպերում

 

20

Լ Ե Զ Վ Ա Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

Իսահակյան Հ. Ց.

Մահ հասկացույթի լեզվական և արտալեզվական առկայացման

միջոցները է. Դիքենսոնի պոեզիայում

 
33

Բաբայան Լ. Ա.

Քաղաքավարություն հասկացույթը

ֆրանսիական խոսքային կաղապարներում

 


41

Ա Ր Տ Ա Ս Ա Հ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

Կարապետյան Ս. Ա.

Խ.Ա. Գուռիարանի Ռումբը վեպի ինքնակենսագրական հիմքերը
և փիլիսոփայական հիմնախնդիրը

 

 48

Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ա Ք Ա Ղ Ա Ք Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

Ներսիսյան Ա. Հ.

Քաղաքակրթություն գիտական կատեգորիայի հիմունքները

հասկացության գիտական մեկնաբանման փորձ

 

 

 


56

Հ Ա Յ Ժ Ո Ղ Ո Վ Ր Դ Ի Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

Հայրապետյան Ա. Ս.

Ալեքսանդրապոլի գավառի վարչաքաղաքական պատկերը 1918թ. մայիս - նոյեմբեր ամիսներին (օսմանյան առաջին ռազմակալման շրջան)

 
66

Ս Ա Հ Մ Ա Ն Ա Դ Ր Ա Կ Ա Ն Ի Ր Ա Վ Ո Ւ Ն Ք

 

Հովհաննիսյան Ա. Հ.

Գաղափարաքաղաքական ընդհանրությունները

նախկին խորհրդային երկրների սահմանադրություններում

  


81

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

Ավանեսյան Լ. Ս.
Կրտսեր դպրոցականների տրամաբանական մտածողության

զարգացումը էվրիստիկական հնարների միջոցով

 

 

 


88

Ֆ Ի Զ Ի Կ Ա Կ Ա Ն Դ Ա Ս Տ Ի Ա Ր Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ե Վ Ս Պ Ո Ր Տ

 

Աղանյան Գ. Վ., Կարապետյան Վ. Տ.
Առողջ ապրելակերպի դերն ու նշանակությունը հանրակրթական դպրոցում

 

 

 


95

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

 

Հայրապետյան Գ. Ս., Սարգսյան Ս. Հ.
Հանրահաշվական և տրանսցենդենտ հավասարումների արմատների որոշման հաջորդական մոտարկումների մեթոդը և համակարգչային մաթեմատիկայի հնարավորությունների օգտագործումը

 

 

 

 101

Մութաֆյան Մ. Ն., Հարությունյան Գ. Կ.
Ֆունկցիայի արժեքների տիրույթ որոշելու մի քանի հիմնական եղանակներ


112

Սարգսյան Ա. Հ., Հարությունյան Կ. Ա.
Աստիճանային շարքերի կիրառումը մոտավոր հաշվումներում:

Հաշվարկային ծրագրերը MATHEMATICA միջավայրում123

Ալվաջյան Շ. Ի.
Ռիտցի մեթոդի որոշ կիրառությունները եզրային խնդիրների լուծման մեջ

 

137

Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա.
Համանմանության մեթոդաբանական սկզբունքի կիրառման նպատակահարմարությունը ֆիզիկայի խնդիրների լուծման գործընթացում

 

 

146

Մանուկյան Վ. Ֆ.,Սերոբյան Ե. Ս., Սուլթանյան Խ. Գ., Խալիֆյան Լ. Ա.
Գալիլեյի թեորեմի և նրա որոշ կիրառությունների մասին

 

155

Նիկողոսյան Հ. Ս., Նիկողոսյան Գ. Ս.

Մեկուսացված մասնիկի շարժման ինտեգրալները ալիքային ներկայացմամբ


163

Նիկողոսյան Հ. Ս., Նիկողոսյան Գ. Հ.
Քվանտային անցման երկրաչափական մեկնաբանությունը

երկմակարդակ համակարգում172

Վարդանյան Ա. Ռ.
Արևմտահայերենի ուսումնասիրումը բնագրային աշխատանքների դասերին


181

Ադամյան Ն. Վ.
Փոքրիկ իշխանը հեքիաթի բնագիտական մեկնություն


189

Ամազարյան Ա. Ն.
Երկրաբնապահպանություն դասընթացի գործնական

աշխատանքներ կազմելու մեթոդական մոտեցումներ199