Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

Կ Ի Ր Ա Ռ Ա Կ Ա Ն  Մ Ա Թ Ե Մ Ա Տ Ի Կ Ա  ԵՎ  Մ Ե Խ Ա Ն Ի Կ Ա

 

Ս. Հ. Սարգսյան

Առաձգական բարակ բազմաշերտ թաղանթների ստատիկական (դինամիկական) մոդելների կառուցման նոր
մոտեցում սահքային դեֆորմացիաների հաշվառմամբ

 

7

Ն. Ս. Ասլանյան

Միկրոպոլյար օրթոտրոպ բարակ սալերի ընդհանրացված
հարթ լարվածային վիճակի ջերմաառաձգականությունը

 


33

Ք. Ա. Ժամակոչյան

Աստիճանային  շարքերի  կիրարկումը  միկրոպոլյար  առաձգական  բարակ  սալերի կաշկանդված  պտույտներով  կիրառական  մոդելի  կառուցման  համար

 


47

Մ. Վ. Խաչատրյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Առաձգական բարակ կոր ձողերի ստատիկայի դասական մոդելը
ընդլայնական սահքերի հաշվառմամբ և վերջավոր էլեմենտների մեթոդը

 


64

 

Ե Ր Կ Ր Ա Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   Ե Վ   Ս Ե Յ Ս Մ Ա Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

Ռ. Ս. Սարգսյան

Շիրակի լեռնաշղթայի կառուցվածքաերկրաձևաբանական վերլուծությունը ժամանակակից ԱՏՀ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

 

 

 

81

Մ. Ա. Մկրտչյան

Կովկասի տարածաշրջանի ուժեղ երկրաշարժերի հետցնցումային

պրոցեսների հիմնական բնութագրիչների գնահատումը

89

 

Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

Լ. Մ. Մարտիրոսյան, Ռ. Ս. Սարգսյան, Ա. Ա. Գրիգորյան, Ք. Հ. Հարությունյան

Ռելիեֆի ձևաչափական (մորֆոմետրիկական) ցուցանիշների ռեկրեացիոն գնահատումը (Հյուսիսային Հայաստանի տարածքի օրինակով)

 97

Ա. Գ. Բոյաջյան

Շիրակի մարզի սոցիալ- տնտեսական փոփոխությունները

XXդ. վերջին և XXI դ. սկզբին

 


106