ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

Հ. Ս. Զաքյան

Ե լծորդության` ոչ բայական (բառակազմական) ածանց ունեցող

սկզբնահիմքով կրկնասեռ բայերը գրաբարում..10

Լ.Վ.Գևորգյան

Շիրակի տարածքի խոսվածքների քերականական զուգաբանությունների

փոխհարաբերությունները19

 

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գ.Վ. Խաչիկյան

Մարդկային բարդ փոխհարաբերությունները Գ. Խանջյանի

դրամատուրգիայի գեղարվեստական համակարգում.28

 

ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հ. Հ. Մատիկյան

Անձնավորումը՝ որպես օրորոցային տեքստի հիմնական հնար41

 

ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հ. Ց. Իսահակյան

Ճանաչողական տեղեկատվությունը՝ աշխարհընկալման հիմք....49

 

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ

Լ. Ա. Մադենյան

Դերանուն բառերի ոճաձևավորման առանձնահատկությունները

գեղարվեստական տեքստում.....58

 

ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Թ. Հ.Մելիքյան

Կալվածքային մոտիվները Ա. Ֆետի և

Բ. Պաստեռնակի քնարերգության մեջ...66

 

ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Հ. Ներսիսյան

Ազգային ինքնության խնդիրը աշխարհաքաղաքական

պատկերացումների համատեքստում...75

 

 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Գ. Բոյաջյան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային բնակչության թվի

շարժընթացի շուրջ (XXդ. վերջ XXI սկիզբ) 85

 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Լ. Մ. Մարգարյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքների հաշվումը և

համակարգչային MAPLE փաթեթի կիրառումը......98

Գ.Ս. Հայրապետյան, Ս.Հ.Սարգսյան

Հանրահաշվական հավասարումների լուծման թվային մեթոդները և

համակարգչային մաթեմատիկայի հնարավորությունների օգտագործումը 106

Գ. Մ. Մելքոնյան, Ա. Հ.Սարգսյան

Հիպերբոլական և հակադարձ հիպերբոլական ֆունկցիաների

հատկություններն ու որոշ կիրառություններ....129

Մ. Ա. Մուրազյան, Ա. Հ.Սարգսյան

Ինտեգրալային էքսպոնենցիալ և դրան հարակից հատուկ

ֆունկցիաների մի շարք հատկություններ.142

ՄՆՄութաֆյան, Գ Ս Շաղոյան

Լաբորատոր-պրակտիկ աշխատանքներ և նրանց դերը

մաթեմատիկայի դասավանդման գործընթացում.157

Վ. Ֆ.Մանուկյան, Գ.Ս.Նիկողոսյան

Միաչափ փոքր տատանումների պարբերության որոշման

էներգիական եղանակի մասին.168

Հ. Ս. Նիկողոսյան

Հարկադրական ճառագայթումը քվանտային վիճակագրության տեսանկյունից..178

Ա. Ֆ. Գրիգորյան

Էկոլոգիական հիմնախնդիրները և դրանց

ուսուցումն ինտերակտիվ մեթոդներով...187

Ն. Վ.Ադամյան

Հեքիաթները՝ որպես բնագիտական գիտելիքների ուսուցման միջոց .....198

Ն. Ժ.Մինասյան

Ուսուցման ժամանակակից մեթոդների կիրառումը

աշխարհագրության դասերին..210