ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱ

Լ.Ս. Սարգսյան, Ս.Հ. Սարգսյան

Միկրոպոլյար հեծանի մագնիսաառաձգականության ասիմպտոտիկ մոդելը ………………………7

Ն.Ս. Ասլանյան,  Ս.Հ. Սարգսյան

Կաշկանդված պտույտներով միկրոպոլյար բարակ հեծանների

ջերմաառաձգականության մաթեմատիկական  մոդելը……………………….……………………….27

Ա. Ա. Արամյան

Միկրոպոլյար առաձգական ուղղանկյուն սալի ծռման խնդիրը, երբ նրա երկու

հանդիպակաց կողմերը հոդակապորեն են հենված, իսկ մյուս երկուսը ամրակցված են……..…....39

Մ.Վ. Խաչատրյան

Միկրոպոլյար առաձգական շրջանային ձողի դինամիկական խնդրի Համիլտոնի սկզբունքը……51

 

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

Տ. Ա. Շահինյան

Լայնածավալ RDF տվյալների պահպանում և մշակում……………………….………………………64

 

ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Ա. Թամրազյան

Առաջնային ռադիոակտիվ աղբյուրի էներգիայի ճիշտ ընտրությունը որպես

տարակազմության ազդեցության նվազեցման ուղի հանքանյութի

ռենտգենառադիոմետրական նմուշարկման ժամանակ  ……………………………………………...70

Կ. Ս. Ղազարյան

Հյուսիսային Հայաստանի և Ջավախքի բարձրավանդակի ժամանակակից սեյսմիկությունը....79

Ռ.Ս.Սարգսյան

ՀՀ տարածքի երկրակեղևի բյուրեղային հիմքի և ժամանակակից ռելիեֆի բլոկային
կառուցվածքների կառուցվածքա-տեկտոնական կապերի վերաբերյալ
…………….86

 

ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ

Ա. Գ. Սարգսյան, Օ. Ս. Սեմիրջյան,  Ս. Վ. Փիլոյան, Ա. Հ. Պողոսյան, Ա.Ա. Շահինյան

Պենտադեցիլսուլֆոնատ-ջուր հեղուկբյուրեղական համակարգի մեզոմորֆիզմի

հետազոտությունը  ջերմաստիճանի ազդեցության տակ ռենտգենյան ճառագայթների

դիֆրակցիայի և  մոլեկուլային դինամիկայի մոդելավորման մեթոդներով………...…………….....92

 

ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ս. Ս. Տիկոյան, Ա. Ս. Խաչատրյան, Ա. Ֆ. Գրիգորյան, Է. Ռ. Սուվարյան

Իլլիգետ գետի միջին հոսանքի հովտի ֆլորան…...................................................................................100

Ա. Ս. Խաչատրյան, Է. Ռ. Սուվարյան, Ա. Ֆ. Գրիգորյան

Գյումրի քաղաքի «Անի» թաղամասի դենդրոֆլորան և կանաչապատման ասպեկտները….........109

 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լ. Մ. Մարտիրոսյան, Վ. Մ.Աբրահամյան

 Շիրակամուտիերին Փամբակի) գոգավորության զբոսաշրջային ռեսուրսները

և դրանց գնահատումը….............................................................................................................................120

Վ. Գ. Մարգարյան

Արարատյան ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանի մթնոլորտային տեղումների

փոփոխության դինամիկան և կառավարման հիմնահարցերը......................................................130