Բովանդակություն

 

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գ.Վ. Խաչիկյան

Արդիականության  գեղարվեստական համապատկերը

Գուրգեն Խանջյանի  դրամատուրգիայում……………………………………………………10

Ա. Գ. Հակոբյան

Համամարդկային հայեցակետեր  Հայկական ողբերգության

գեղարվեստական անդրադարձներում ………………………………………………...........22

 

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈւ

Ա. Ռ. Վարդանյան

Ածական// մակբայ վերլուծական բարդություններ…………………………………………32

 

ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Թ. Հ. Մելիքյան

Բնության ներդաշնակությունը Ֆ. Ի. Տյուտչևի և

Բ.Լ. Պաստեռնակի քնարերգությունում…………………………………………….……..….40

Կ. Թ. Սուքիասյան

“Կռունկ” առասպելը  Ն. Ռուբցովի ստեղծագործությունների մեջ.

ծագում, առասպել, մեկնաբանություն……………………………………………………...…47

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հ. Ե. Փանոսյան

Նախիջևանը  վարչաքաղաքական բաժանումներում

(հնագույն շրջանից մինչև XV դ.) ………………………………………………………………56

 

ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Վ. Տ. Հախվերդյան

Արդի հայ ուսանողի էթնոքաղաքական մշակույթը………………………………..………..65

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Լ.Վ. Գևորգյան

Ժամանակակից մանկավարժական ինտերակտիվ տեխնոլոգիաների

կիրառման առանձնահատկությունները .................................................................................74

Լ. Հ. Ղուկասյան

Մեթոդի ընտրությունը որպես ուսումնադաստիարակչական

գործընթացի արդյունավետության պայման……………………………………………..….82

Ա. Մ. Զադոյան

Բազմահամակազմային դասարաններում ուսուցման դժվարությունները և

դիդակտիկ խորհրդատվության դերը դրանց հաղթահարման գործում ………..………..87

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կ. Ա. Սահակյան

Շախմատը Շիրակի մարզի դպրոցներում (հոգեբանական ակնարկ) ……………………97

Ս. Է. Եղիազարյան

Ներառական կրթության իրագործման հոգեբանամանկավարժական

առանձնահատկությունները…………………………………………………………………110

 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ

Լ. Մ. Մարգարյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Ամբողջ բազմանդամի արժեքի հաշվումը և համակարգչային

MAPLE փաթեթի կիրառումը....................................................................................................117

Ա. Հ. Սարգսյան, Ն. Հ. Սարգսյան

Աստիճանային շարքերի կիրառումը որոշյալ և անիսկական ինտեգրալների

հաշվման համար: Հաշվարկային ծրագրերը Mathematica միջավայրում……………….128

Մ. Ն. Մութաֆյան, Ա. Ա. Համբարձումյան

Կարճագույն ճանապարհների որոշման խնդիրներ

տարածական  մարմինների մակերևույթներով…………………………………………….137

Գ. Ս. Նիկողոսյան, Վ. Ֆ. Մանուկյան

Դիրիխլեի սկզբունքի որոշ կիրառությունների մասին……………………………………150

Գ. Ս. Նիկողոսյան, Վ. Ֆ. Մանուկյան

Որոշ վերջավոր գումարների հաշվման մասին……………………………………………160

Հ. Ս. Նիկողոսյան, Գ. Հ. Նիկողոսյան

Թաղանթային  մոդելը  միջուկի հիպերբոլական

պոտենցիալային   պրոֆիլի  դեպքում………………………………………………………..168

Ա. Պ. Վալեսյան

Բժշկական աշխարհագրություն դասընթացի գործնական

 աշխատանքների  կազմման մեթոդիկան…………………………………………………..178

Լ. Ա. Մադենյան, Ս. Գ. Աբաջյան

Բառակազմության դերը ավագ դպրոցում ռուսաց լեզվի՝ կոմպետենտային

կողմնորոշում ունեցող ուսուցման մեջ…………………………………………………..….187

Ա. Գ. Բոյաջյան

Էթնոաշխարհագրությունը գիտությունների համակարգում

և նրա դասավանդման մեթոդիկան………………………………………………………….195

Ա. Ե. Թադևոսյան

ՏՀՏ- ի կիրառման  մեթոդական  որոշ մոտեցումներ՝ ուսուցման

արդյունավետության բարձրացման համատեքստում…………………………………….209