Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

Կ Ի Ր Ա Ռ Ա Կ Ա Ն  Մ Ա Թ Ե Մ Ա Տ Ի Կ Ա  ԵՎ  Մ Ե Խ Ա Ն Ի Կ Ա

Գ. Ս. Հայրապետյան, Ս. Հ.Սարգսյան

Միկրոպոլյար առաձգական օրթոտրոպ բարակ սալերի ծռման դեֆորմացիաների

մաթեմատիկական մոդելները կաշկանդված պտույտներով տեսությամբ

և այն տեսությամբ, որում ուժային մասը անջատվում է մոմենտային մասից……………7

Ա. Հ. Սարգսյան, Վ. Ա. Ալեքսանյան

n համասեռ մասերից բաղկացած ձողի ջերմային դաշտի խնդիրը:

Հաշվարկային ծրագիրը MATHEMATICA միջավայրում…………………………………...42

Վ. Շ. Մելիքյան

Ավտոմոբիլային կիրառությունների համար ՊԼԳ-ի հայտնաբերման

և դիմադրության լրիվ ինտեգրված ճշգրտման համակարգի նախագծումը…..…………57

 

Ֆ Ի Զ Ի Կ Ա

Հ. Ս. Նիկողոսյան

Երկրաչափական արտապատկերումների դերը քվանտաչափային

կառուցվածքների        վերլուծություններում……………………………………………………..62

 

Բ Ո Ւ Ս Ա Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ա. Կ. Մարտիրոսյան, Ա. Ս. Խաչատրյան, Է. Ռ. Սուվարյան, Ա. Ֆ. Գրիգորյան

Չիչխան գետի վերին հոսանքի ֆլորան……………………………………………………77

 

Ե Ր Կ Ր Ա Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   Ե Վ   Ս Ե Յ Ս Մ Ա Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ա. Մ. Ավետիսյան, Հ. Ս. Գասպարյան, Հ. Հ. Հովհաննիսյան, Ռ. Ս. Սարգսյան

Հայաստանի երկրակեղևի կառուցվածքը և երկրաշարժերի օջախների

տեղաբաշխումն ըստ խորության ……………………………………………………………..85

Ռ.Ս. Սարգսյան

Հայաստանի հյուսիսային ծալքավոր գոտու երկրակեղևի բյուրեղային հիմքի և

նստվածքային շերտի միջև ձևակառուցվածքային կապերի բացահայտումը

համալիր երկրաֆիզիկա-երկրաձևաբանական տվյալներով..................................................... 95

 

Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Լ. Մ. Մարտիրոսյան

Ռելիեֆը որպես ռեկրեացիոն գործոն (Ջավախքի լեռնավահանի օրինակով)………….105

Գ. Ռ. Ավետիսյան

Լանդշաֆտի տարածքային կազմակերպումը որպես հողերի

ռացիոնալ    օգտագործման    նախապայման…………………………………………………..112

 

Կ Ա Ռ Ա Վ Ա Ր Ո Ւ Մ   Ե Վ   Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ն.Մ.Նահապետյան

Միավորված ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության համակարգի

առանձնահատկությունների        վերլուծությունը……………………………………………..118

Կ.Ս. Սարգսյան

Հակաճգնաժամային միջոցառումների վերլուծությունը և դրանց

4

 
արդյունավետության գնահատումը (ԱՄՆ-ի օրինակով)………..………………………..127