Բովանդակություն

 

Սամվել Հովհաննեսի Սարգսյան (ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ)…….………..14

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գ. Վ. Խաչիկյան

Գուրգեն Խանջյանի դրամատուրգիայի մի քանի առանձնահատկությունները………17

Ա. Գ. Նահապետյան, Մ. Վ. Սողոմոնյան

100 տարվա մշտացոլք ողբերգության էջերից (1915-2015)……………………………….26

Ե. Ժ. Մնացականյան

Թումանյանի ստեղծագործությունների լեզուն ժամանակի

գրաքննադատության գնահատմամբ…………………………………………………………34

Լ. Ա. Թովմասյան

Արցախյան ազատամարտը հայ արձակում. ընդհանուր ակնարկ……………………...44

Կ. Հ. Մարտիրոսյան

Ճանապարհ դեպի մահվան հովիտ…………………………………………………………56

 

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈւ

Լ. Վ. Գևորգյան

Շիրակի տարածքի խոսվածքների հնչյունական  զուգաբանությունների փոխհարաբերությունները.....................................65

Գ. Գ. Գևորգյան

Նկատառումներ եղանականիշ և ժամանականիշ մասնիկների

գործառական դրսևորումների վերաբերյալ………………………………………………….75

Հ. Հ. Մեսրոպյան

«Խաչ» հասկացության բարբառային համապատասխանակները………………………86

Ա. Ժ.  Մուրադյան  

Բայական  հիմքերով բաղադրությունները ժամանակակից  հայերենում……………….93

Զ. Ա. Ավետիսյան

Տիպականացման խոսքային հնարի ոճագործաբանական քննությունը

քաղաքական խոսույթի համատեքստում…………………………………………………...103

Հ. Հ. Մատիկյան

Գերբնական կերպարները անգլիական և հայկական օրորոցային տեքստերում……..111

 

ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Թ. Հ. Մելիքյան

Լ. Տոլստոյի «Պատերազմ և խաղաղություն» և Բ. Պաստեռնակի

«Դոկտոր Ժիվագո» վեպերի ժանրային առանձնահատկությունները..............................121

Կ. Թ.Սուքիասյան

Հուրունցի փոքր արձակի  որոշ առանձնահատկություններ…………………………….127

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հ. Ե. Փանոսյան

Նախիջևանի երկրամասի Դարաշամբի մահալի բնակավայրերի 

տեղագրությունը (XVII-XVIII դդ.) …………………………………………………………133

Ա. Գ. Խաչատրյան

Ապրանքային նշանի և դոմենային անվան պայքարի արդյունքում առաջացող

«Cyber-squatting»-ի իրավական խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում……145

 

ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Հ.Ներսիսյան

Հայկական սփյուռքի ձևավորման աշխարհագրական առանձնահատկությունները………………………………………………………….154

Վ. Տ. Հախվերդյան

Օտարամոլությունը հայի էթնիկական ինքնության համատեքստում………………….162

Ա.Գ. Բոյաջյան

Էթնոժողովրդագրական գործընթացները Հարավային Կովկասում

(XX դար – XXI դարի սկիզբ)…………………………………………….……………………171

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Ռ. Ա. Մարդոյան

Մանկավարժական արժեբանության տեսական հիմունքների հարցի վերաբերյալ….179

Ա. Մ. Զադոյան

Խորհրդատվության դաստիարակչական դերը սովորողների պահվածքի

ձևավորման գործում…………………………………………………………………………..187

Ն. Ս. Չախոյան

Մասնագիտական կողմնորոշման համակարգում դպրոց-ընտանիք, 

դպրոց-գործատու համագործակցության դերը…………………………………………….196

Գ. Ն. Հարությունյան

Մանկավարժական խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները տարրական դպրոցում…204

Ն. Ռ. Մարկոսյան

Մանկավարժական աջակցությունը հանրակրթական դպրոցում………………………213

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Վ. Խ. Միրզոյան

Ընտանեկան կոնֆլիկտների տեսակները և դրանց ազդեցությունը

երեխայի անձի ձևավորման վրա……………………………………………………………223

Ա. Կ. Ղազարոսյան

1-ին կուրսեցիների հաղորդակցման և հարմարման 

հոգեբանական դժվարությունները…………………………………………………………232

 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆ. Գ. Ղազարյան, Թ. Լ. Մկրտչյան

Հայաստանի գյուղաբնակ դպրոցականների ֆիզիկական վիճակի գնահատումը.........239

Ռ. Գ. Պապոյան

Վահան Չերազի մանկավարժական և մարզական գործունեությունը

Ալեքսանդրապոլի ամերիկյան որբանոցներում 1920-1925թթ……………………………247

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ

Հ. Ս. Նիկողոսյան

Ֆիզիկայի զարգացման գիտական տենդենցների եռաչափ մոդելը………………………252

Ե. Ս. Սերոբյան, Վ. Ֆ. Մանուկյան

Շարժումների անկախության սկզբունքը ավագ դպրոցի ֆիզիկայի դասընթացում……264

Մ. Զ. Հակոբյան, Ա. Գ. Կիրակոսյան, Վ. Ա. Մանուկյան

Թեստերի մշակման կարևոր բաղադրիչները և դրանց ներկայացվող պահանջները…270

Ա. Գ. Կիրակոսյան, Մ. Զ. Հակոբյան

Կենսաբանության ուսուցման ավանդական և նոր տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների համադրմանն առնչվող մեթոդական մոտեցումներ………………277

Ն.Վ. Ադամյան,  Գ. Պ. Գդլյան, Լ.Ա. Եդիգարյան, Ց.Ս.Մելիքսեթյան

Կենսաբանության ուսուցման ժամանակ խնդիրների լուծման միջոցով

իրականացվող նպատակներ ………………………………………………………………..283

Ս. Ժ. Արշակյան

Միջառարկայական կապերը տեխնոլոգիայի դասաժամերին…………………………..292

Ս. Գ. Խաչատրյան

Լեզվական գիտելիքների ուսուցումը տարրական դասարաններում`

ըստ ծրագրային պահանջի …………………………………………………..………………300

Ս. Հ. Զաքարյան

Նախադասության անդամների շրջուն շարադասությունը և դրա ուսուցումը…………308

Ա.  Հ.  Հայրապետյան

Գրաբարի դասավանդման առանձնահատկությունը

հոգևոր թեքումով ավագ դպրոցում……………………………………………………..322

Ա. Է. Ափոյան

Համագործակցային ուսուցումը  տարրական դասարաններում.......................................336

Լ. Յու..Սաֆյան

Բառակապակցության և նախադասության  կապի ուսուցման

հիմնահարցերը որպես  լեզվամեթոդական խնդիր………………………………………..346

Ս. Պ.Ասատրյան, Ա.Մ.Հարությունյան

Լեզվական և արտալեզվական գործոնների հաշվառումը ժամանակակից

անգլերենի բանավոր  հաղորդակցության   ուսուցման գործընթացում.........................357

Ն.Վ. Պողոսյան

ՀՀ ավագ դպրոցում անգլերենի մաթեմատիկական բառանյութի

ներմուծման ռազմավարությունների հարցի շուրջ..............................................................369