ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

Սամվել Հովհաննեսի Սարգսյան (ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ)……………….….....……11

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱ

Ս. Ա. Համբարձումյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Ժառանգական առաձգական միկրոպոլյար բարակ թաղանթների մեմբրանային տեսությունը .....13

Գ. Ե. Բաղդասարյան, Մ. Ա. Միկիլյան,  Ռ. Օ. Սաղոյան

Ճկուն սալի ոչ գծային ֆլատերային տատանումների ամպլիտուդա-հաճախություն

կապի բնույթը կրիտիկական արագություններում……………………………………………………..21

Ա. Պ. Հարությունյան, Պ. Ա. Հարությունյան

Առաձգա-մածուցիկա-պլաստիկական միջավայրի ռեոլոգիայի մասին …………………….………41

Մ. Վ. Բելուբեկյան, Յու. Գ. Սանոյան

Ուղղանկյուն սալի կայունությունը անհամասեռ ջերմային դաշտում……………………………….49

Կ. Գ. Սիլինա, Կ. Պ. Կիկոտ, Ս. Հ. Սարգսյան, Լ. Ի. Մանեվիչ,

Էներգիափոխանակումը և էներգիայի կենտրոնացումը կապակցված օսցիլյատորների

 համակարգում չկենտրոնացված ոչ գծային փոխազդեցության պայմաններում,,,,,………………..56

Մ. Ա. Մազո, Ս. Հ. Սարգսյան, Ի. Ա. Ստրելնիկով

Ապակյակերպ պոլիմետիլենի ոչ առաձգական դեֆորմացիայի դեպքում

մոլեկուլյար տեղային կառուցվածքային վերադասավորումներ……………………………………..66

 Ա. Ժ. Ֆարմանյան

Միկրոպոլյար օրթոտրոպ շերտավոր բարակ թաղանթների

ջերմաառաձգականության մաթեմատիկական մոդելը…………………………………………..……75

Ա. Հ. Սարգսյան

Միկրոպոլյար առաձգական բարակ սալերի երկրաչափորեն ոչ գծային

տեսության վարիացիոն հավասարումը կորագիծ կոորդինատներով…………………….................91

Լ. Մ.Մարգարյան

Միկրոպոլյար օրթոտրոպ առաձգական բարակ սալերի

դինամիկայի մաթեմատիկական մոդելը………………………………………………………………..104

 

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ,ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ

Մ. Ե. Հարությունյան, Ն. Ս. Փահլևանյան

Գաղտնիք բաշխող կենսաչափական համակարգի կառուցման տեխնիկական ասպեկտները….116

Վ. Գ. Վարդանյան

JavaScript լեզվով գրված ծրագրերի օպտիմիզացման մեթոդները ………………...…………...….…122

Ն. Ն. Դավթյան

Գրաֆների կողային ներկումների հետ կապված մի խաղի մասին……………………………….…129

 

ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ժ. Հ. Վարդանյան

Ասեղնատերևավոր ծառաբույսերի ներմուծման և էկոլոգիական հարմարողականության

առանձնահատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Երևանի բուսաբանական այգու պայմաններում………....138

 

ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ

Գ. Մ. Սիմոնյան, Ռ. Մ. Սիմոնյան, Ս. Վ. Շիրինյան, Ա. Ս. Ալեքսանյան, Գ. Ս. Չայիլյան,

Մ. Ա. Բաբայան, Ա. Ֆ. Գրիգորյան, Ս. Ս. Ալեքսանյան, Մ. Ա. Սիմոնյան

Չարորակ նորագոյացություններ կրող հիվանդների արյան ՆԱԴPH օքսիդազի

իզոձևերի և սուրոլի ակտիվության և մակարդակի փոփոխությունների դինամիկան……………150

 

 

Մ. Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Ա.Դարբինյան, Ա.Վ. Ոսկանյան

Տաուրինը կարգավորում է արյան հարբորբոքային ցիտոկինների մակարդակը

Կովկասյան գյուրզայի (Macrovipera lebetina obtusa) թույնի ազդեցության ժամանակ…………….161

Լ. Դ. Զուրոշվիլի

Ֆոսնուտրեն պարարտանյութի ազդեցությունը տարբեր հողերից անջատված ԵՆՏ

քայքայող հատկությամբ օժտված բակտերիաների վրա……………………………………………...168

Ա. Ա. Դարբինյան, Մ. Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Վ. Ոսկանյան

Գյուրզայի թույնի ազդեցությունը առնետների երիկամների վրա.

հիստոքիմիական հետազոտություն………………………………………………………………….....172

 

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Հ. Գևորգյան, Ռ. Ս. Մինասյան, Վ. Ս. Խոնդկարյան, Ա. Ն. Անտոնյան

Գեղի ջրամբարի պատվարի փլուզման հետևանքով  հնարավոր

ջրածածկման տարածքի կանխատեսումը ……………………………………………………..............177

Ա. Խ. Բաղրամյան

Հայկական լեռնաշխարհի կենտրոնական մասի երկրակեղևի

սեյսմոտեկտոնիկ դեֆորմացիան և լարվածային վիճակը…………………………………………...182

 

ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Օ. Ս. Պետրոսյան, Պ. Վ. Համբարձումյան

Բարձրաժեք դեֆորմոմետրի փոխարեն այլընտանքային բարձր ճշտության

հեռաչափ և հիդրոստատիկ նիվելիր ……………………………………………………………….…..186

 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լ. Մ. Մարտիրոսյան

Անտառի ռեկրեացիոն հնարավորությունների գնահատումը որպես զբոսաշրջության

զարգացման կարևոր նախապայման (Գյուլագարակի արգելավայրի օրինակով)………….……..194

Ա. Գ. Աջամօղլյան, Տ. Հ. Բաբայան

Կլիմայի փոփոխությամբ  պայմանավորված բնական

աղետների ինտենսիվացումը (ՀՀ Շիրակի մարզի օրինակով)............................................................207

Վ. Գ. Մարգարյան, Լ. Մ. Սիմոնյան

Կարկուտ: Տարածաժամանակային փոփոխությունների օրինաչափությունները ՀՀ-ում….........215

Գ. Ռ. Ավետիսյան

Շիրակի մարզի հողերի պահպանության և հողաբարելավման խնդիրները………........................226

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Է. Ա. Բաբայան, Գ. Վ. Կիպարոիձե

Կրթական ծառայությունների մարքեթինգ և բուհերի

մրցունակության կառավարման մեխանիզմը………………………………………............................235

Զ. Ա. Թադևոսյան

ՀՀ տարածքային զարգացման վերլուծություն…....................................................................................245

Ա. Վ. Մաթևոսյան, Տ. Պ. Դավթյան

Կազմակերպության շուկայական արժեքի գնահատման  հարցի շուրջ……………………………252

Թ. Ս. Սիմոնյան, Խ. Ս. Իսրայելյան

Ներդրումային նախագծի արդյունավետության գնահատումը կազմակերպության օրինակով...257

Ա.  Գ. Բոյաջյան, Կ.  Պ. Պետրոսյան, Ղ.  Հ. Հարությունյան, Կ.  Ջ. Ռաֆայելյան

Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի

ներդրման հնարավոր ազդեցությունները……………………………………………….......................266