Բովանդակություն

 

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գ.Վ. Խաչիկյան

Դրվագներ Ավետիս Ահարոնյանի ստեղծագործության գնահատման

պատմությունից ...10

Ն.Ա. Խաչատրյան

Կարեն Միաքայելյանի պատմվածքների մի շարք առանձնահատկություններ..19

 

ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կ.Տ.Սուքիասյան

Մարդու ճակատագիրը՝ ճակատագիր ժողովրդի

Ա.Պ.Սումարոկովի ողբերգություններում .......25

 

ԼԵԶՎԱՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Ս. Հովհաննիսյան, Ս. Գ. Մարդոյան

Ժպիտ հասկացույթի իմաստաբանական դաշտը

(անգլերեն և ռուսաց լեզուների նյութի հիման վրա)32

Հ. Ց. Իսահակյան

Երկակիություն հասկացույթի առկայացումը ժամանակ, հիշողություն և

տարածություն կարգերի միջոցով Ջ. Ֆաուլզի Վհուկ ստեղծագործության մեջ.40

 

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ

Շ. Վ. Տեր-Ադամյան

Առաջին և երկրորդ ապառնի ձևերի տիպաբանական

առանձնահատկությունները գերմաներենում.46

 

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Հ. Ե. Փանոսյան

Նախիջևանի երկրամասի հայ կաթոլիկ համայնքը (XVII-XVIII դդ.).52

Վ. Մ. Աբրահամյան

1918-1921 թթ. hայ-վրացական վիճելի տարածքների հարցի շուրջ62

 

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ

Թ.Ա. Խաչատրյան

Կորպորատիվ հեղինակությունը սոցիալական և սիմվոլիկ կապիտալների

վերաբերյալ սոցիոլոգիական մոտեցումների համատեքստում.74

 

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Վ.Տ. Հախվերդյան

Ջավախահայության հիմնախնդիրներն արդի պայմաններում ......80

 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Ա. Գ. Մանուկյան, Խ. Գ. Սուլթանյան

Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը մաթեմատիկա

առարկայի դասավանդման գործընթացում.91

Ն. Վ. Ադամյան

Ուսանողների հետազոտական աշխատանքներ կատարելու պատրաստվածության

աստիճանի և հետազոտական աշխատանքի գնահատման մեթոդիկա99

Գ. Ռ.Գևորգյան

Խ.Աբովյանի կենսագրության ուսուցումը նրա տուն-թանգարանում...113

Վ.Ֆ. Մանուկյան, Գ.Ս. Նիկողոսյան

Թվային առանցքի վրա քառակուսի հավասարման իրական արմատների

դասավորության մասին120

Գ. Ռ. Ավետիսյան

Լանդշաֆտագիտություն առարկայի լաբորատոր աշխատանքների անցկացման

մեթոդական ցուցումներ127

Հ.Ս.Նիկողոսյան

Ռելյատիվիստական պրոցեսների երկրաչափական

արտապատկերումների մասին...134

 

Հ Ա Ղ Ո Ր Դ ՈՒ Մ

Գ.Հ. Դեմիրճյան

Գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպումը

ամերիկյան համալսարաններում145