ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

Կիրառական մաթեմատիկա եվ մեխանիկա

Ս. Հ. Սարգսյան

Միկրոպոլյար առաձգական իզոտրոպ բարակ թաղանթների էներգիայի

հաշվեկշռի հավասարումը և վարիացիոն հավասարումը …………………………………8

Ա.Ժ. Ֆարմանյան

Միկրոպոլյար օրթոտրոպ շերտավոր բարակ սալերի ջերմառաձգականության

մաթեմատիկական մոդելը ……………………………………………..………………….…..24

Ա. Հ. Սարգսյան

Միկրոպոլյար առաձգական թաղանթների անկախ տեղափոխություններով

և պտույտներով կիրառական դինամիկ տեսության ասիմպտոտիկ հիմնավորումը..…40

 

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ

Ա.Ա.Շահինյան, Պ.Կ.Հակոբյան, Ա.Հ.Պողոսյան

Մարդու էրիթրոցիտի բջջային պարզեցված, ոչ սիմետրիկ թաղանթի մոդելի

ուսումնասիրությունը համակարգչային փորձի օգնությամբ, մոլեկուլային

դինամիկայի մեթոդով……………………………………...………..…...……………………. 55

 

ՊԻՆԴ ՄԱՐՄՆԻ ՖԻԶԻԿԱ

Հ.Ռ.Դրմեյան

Ոչ բևեռային բյուրեղներում հաստատուն մագնիսական դաշտի ազդեցությամբ առաջացած դեֆորմացիոն դաշտերի ռենտգենաինտերֆերաչափական հետազոտությունը………………………………………………………………………………75

 

ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ

Ռ.Մ.Սիմոնյան, Ա.Ֆ.Գրիգորյան, Գ.Մ.Սիմոնյան,

Ա.Ս.Ալեքսանյան, Ս.Ս.Ալեքսանյան, Մ.Ա.Սիմոնյան

Առնետների հեպատոցիտների թաղանթներից ՆԱԴPH օքսիդազի անջատումը

դրանով սուպերօքսիդների ավտոնոմ գոյացման արագության որոշումը

ցիտոքրոմ C-ի վերականգնման մեթոդով…………………………………………………….84

 

ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Խ.  Բաղրամյան, Դ. Ի.  Սիխարուլիձե

Փոքր Կովկասի սեյսմոակտիվ գոտիների խզվածքների ուսումնասիրությունը

մակերևույթային սեյսմիկ ալիքների օգնությամբ…………………………………………...93

 

 

 

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  ԵՎ  ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Վ. Լ. Հարությունյան, Կ. Ս. Սարգսյան

Ժամանակակից ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի բնույթը և առանձնահատկությունները…….………..................................................................…………………102

 

Թ.Ս.Սիմոնյան, Խ. Ս. Իսրայելյան

Ներդրումային նախագծի արդյունավետության գնահատումը ռիսկի

և անորոշության պայմաններում.............................................................................................109

 

Ա. Գ. Սաֆարյան

Արդյունավետ հարկային քաղաքականության մշակման  և

իրականացման խնդիրները ……………………….......................................……………..…116

 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լ. Մ. Մարտիրոսյան

Արագած լեռնազանգվածի ռեկրեացիոն ռեսուրսները  և դրանց գնահատումը …....…125