Բովանդակություն

 

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կ. Հ.Մարտիրոսյան

Լեռ Կամսար. Ուրվագծեր կյանքի և ստեղծագործական ուղու ....10

Ա. Գ. Նահապետյան

Էմիլ Վերհարնի ստեղծագործությունը 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ

քննադատի գնահատմամբ....22

 

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Թ. Ա. Մելիքյան

Աշխարհը և մարդը որպես ամբողջություն Մ.Լերմոնտովի և Բ. Պաստերնակի ստեղծագործության մեջ ..29

Կ. Թ. Սուքիասյան

Սովորողների գրական ստեղծագործությունը Ասք Պետրոսի և Փեփրոնի մասին.36

Ա. Գ. Հովհաննիսյան

Լեզուն որպես նշանային համակարգ ....43

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ս. Է. Եղիազարյան

Հայկական ձեռնարկությունների կառավարման համար նախընտրելի

սկզբունքների ու դրույթների հոգեբանական առանձնահատկությունները..54

Հ. Մ. Կնյազյան

Ինքնասպանությունների կանխարգելման հոգեբանական պայմանները..62

Վ. Մ.Պապիկյան

Զրույցների գոյացման, տարածման և ազդեցության հոգեբանական

առանձնահատկությունները ..69

 

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ

Թ.Ա. Խաչատրյան

Կորպորատիվ հեղինակությունը և լեգիտիմությունը.80

 

ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Գ. Բոյաջյան

Հայաստանի բնակչության ժողովրդագրական գործընթացներն անցումնային շրջաններում.87

 

 

Ա. Հ. Ներսիսյան

Հայկական պետականությունը որպես ազգային աշխարհաքաղաքական

պատկերացումների արտահայտման գլխավոր ակտոր97

Վ. Տ. Հախվերդյան

Խորհրդային քաղաքական վարչակարգի բնորոշ հատկանիշերը..106

 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Վ. Ֆ. Մանուկյան, Գ. Ս. Նիկողոսյան

Հանրահաշիվ և Երկրաչափություն առարկաների միջառարկայական

կապի որոշ դրսևորումների մասին..116

Հ. Ս. Նիկողոսյան

Օպտիկական համակարգերի վեկտորական մոդելավորման մասին122

Մ. Զ. Հակոբյան, Գ. Ռ. Պետրոսյան, Վ. Ա. Մանուկյան

Ինտերակտիվ տեխնոլոգիայի ուսուցման որոշ հարցեր ուսուցման գործընթացում..136

Մ. Զ. Հակոբյան, Գ. Ռ. Պետրոսյան, Վ. Ա. Մանուկյան

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործումը...140

Խ. Գ. Սուլթանյան

Ուսուցման շարժական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ տարածական

պատկերացումների զարգացումը.144

Ն. Վ.Ադամյան, Գ. Պ.Գդլյան

Մի քանի նկատառումներ Առողջ ապրելակերպ դասընթացի դասավանդման վերաբերյալ152

Է. Զ. Մարտիրոսյան

1-12 տարեկան դպրոցականների շարժողական ընդունակությունների

կապը մարդաչափական ցուցանիշների հետ160