Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

 

Կ Ի Ր Ա Ռ Ա Կ Ա Ն   Մ Ա Թ Ե Մ Ա Տ Ի Կ Ա   Ե Վ   Մ Ե Խ Ա Ն Ի Կ Ա

Ս. Հ. Սարգսյան

Միկրոպոլյար առաձգական բարակ սալերի մաթեմատիկական

մոդելների կառուցման ասիմպտոտիկ մեթոդը………………………………………………7

Ա.Ժ. Ֆարմանյան

Միկրոպոլյար օրթոտրոպ առաձգական բարակ թաղանթների

դինամիկայի մաթեմատիկական մոդելը………………………………...……………….…..38

Ա. Հ. Սարգսյան

Միկրոպոլյար առաձգական բարակ սալերի անկախ պտույտներով

դինամիկ մոդելը………………………………………………...…………….…………………51

Շ. Ի. Ալվաջյան

Ասիմպտոտիկ մեթոդով միկրոպոլյար առաձգական օրթոտրոպ

բարակ ձողերի մաթեմատիկական մոդելի կառուցումը…………………...………………72

Լ. Մ. Մարգարյան

Միկրոպոլյար օրթոտրոպ առաձգական բարակ ձողերի դինամիկական

կիրառական մոդելի կառուցումն ասիմպտոտիկ մեթոդով……..........................…………88

Ն. Ասլանյան

Միկրոպոլյար իզոտրոպ բարակ սալերի ջերմաառաձգականության

հիմնական հավասարումները…………………………………………..…………………...103

 

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ

Ա.Ա. Շահինյան, Լ.Հ. Արսենյան, Ա.Հ. Պողոսյան

Լիոտրոպ հեղուկ բյուրեղի հետազոտությունը

համակարգչային փորձի օգնությամբ……………………………………...…………...……116

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Վ. Լ. Հարությունյան, Կ. Ս. Սարգսյան

Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և պետության կողմից

իրականացվող ֆիսկալ քաղաքականությունը……………………………..………...……126

 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լ. Մ. Մարտիրոսյան

 

 

 

Ձմեռային ռեկրեացիայի զարգացման նպատակով Աշոցքի տարածաշրջանի բնական պայմանների գնահատման սկզբունքները և քարտեզագրման մեթոդները………....…138