INTERNAL LEGAL ACTS

Charters, Regulations, Procedures


2021-09-25 / Statute “M. Nalbandyan State University of Shirak” Foundation (with additions and amendments)

2013-10-29 / Procedure of Assessment and Appeal on Bachelor’s Full/part Time and Master’s Education Credit-based Academic Programme Outcomes “Gyumri State Pedagogical Institute after M. Nalbandyan” State Non-commerical Organization

 


2024-01-18 / “M. Nalbandyan State University of Shirak” Foundation Professional Academic Program Development, Approval, Monitoring and Review policy


2024-12-18 / Concept of the “M. Nalbandyan State University of Shirak” Foundation for the Management of Educational programs


2023-11-24 / Charter “M. Nalbandyan State University of Shirak” Quality Assurance Department


2023-11-03 / Policy Development of Scientific and Research Activity of “M. Nalbandyan State University of Shirak” Foundation


2023-11-03 / Concept Definition and Development of the Main Directions and Priorities of Scientific Research Activity in the Foundation “M. Nalbandyan State University of Shirak”


2022-11-19 / SUSh 2023-2027 Strategic Development Plan


2022-07-03 / Order of periodical assessment and rating the ShSU faculty


2022-01-07 / ՇՊՀ զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակման, իրականացման և հաշվետվողականության հայեցակարգ


2021-09-25 / ShSU statute


2021-12-25 / Regulations for ShSU rector election


2021-12-25 / The ShSU Board of Trustees working order


2021-10-26/ ՇՊՀ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի կազմակերպման ընթացակարգ
2021-10-26/ ՇՊՀ սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի կանոնադրություն
2021-09-29 / ShSU Scientific Council regulations
2021-09-29 / ShSU Department exemplary statute
2021-09-29 / ShSU Chair’s exemplary statute
2021-02-22 / Regulation on Օrganizing and Implementing Internships of the Bachelor’s and Master’s Educational Programs
2021-02-22 / Regulations of the Center for External Cooperation and Public Relations of ShSU
2021-02-22/ ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգ
2021-02-22/ ՇՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման և վարկանիշավորման կարգ
2021-02-22 / Regulations for admission and studying at post-graduate and doctoral studies

2020-11-23 / ՇՊՀ Ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն
2020-10-06/ ՇՊՀ գիտության և հետազոտության միջազգայնացման քաղաքականություն
2020-10-06 / Հասարակայնության հետ կապերի ընթացակարգ
2020-10-06 / ShSU Marketing Strategy Concept
2020-09-16 / ShSU academic consultations working order
2020-08-27 /SUSh Procedure on Educational Process Management connected with the New Coronavirus (covid-19) Epidemic Conditions in RA
2020-01-31 / ՇՊՀ-ի ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգ
2019-12-16 / Statute of the Scientific Policy, Quality Assurance and Management Centre
2019-12-26 / ՇՊՀ գրագողության դեմ պայքարի քաղաքականություն
2019-12-26 / Statute of the Quality Assurance and Management Centre
2019-12-25 / Statute of the Library – Centre for Scientific-Educational Consultations, Innovations and Information Technologies

2019 / Concept on Quality Assurance and Management “M. Nalbandyan State University of Shirak” Foundation


2019-12-26 / ՇՊՀ գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի գրադարանից օգտվելու կանոններ
2019-12-26 / ՇՊՀ աշխատակիցների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգ
2019-12-26 / ՇՊՀ ընդհանուր բաժնի կանոնադրություն
2019-11-26 / ՇՊՀ ռազմական ամբիոնի կանոնադրություն
2018-06-03 / Order for discovering, assisting and regulating the ShSU students’ needs
2017-12-28 / Statute of the special department for legal services, documents conservation and archiving
2017-12-28 / Statute of the ShSU College 
ShSU College Statutes, Regulations, ProceduresGSPI INTERNAL LEGAL ACTS