ԿԱԶՄ

ՇՊՀ-ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ

Մինասյան Սահակ Գարուշի — Գիտական խորհրդի նախագահ, ռեկտոր

Ֆարմանյան Անահիտ Ժորայի — Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտոր

Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի — ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ համագործակցության կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր

Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Գիտական քարտուղար, աշխարհագրության, կենսաբանության և  քիմիայի ամբիոնի դոցենտ, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Խաչատրյան Վալերի Գրիգորի — Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, արվեստի ամբիոնի պրոֆեսոր

Պողոսյան Բագրատ Ժորայի – Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու

Տոնոյան Երվանդ Պարույրի — Ռազմական ամբիոնի պետի տեղակալ- ուսումնական մասի պետ

Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի — ՈՒսումնագիտական խորհրդատվական կենտրոն- գրադարանի տնօրեն

Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — Որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ,  ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու

Ռաֆֆի Քալաջյան Վաղինակի — Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ- գլխավոր հաշվապահ

Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի — ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր

Հայրապետյան Սերգո Արտուշի — Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր

Հովհաննիսյան Անահիտ Սերյոժայի — Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Դրմեյան Հենրիկ Ռուբենի — Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր

Մարդոյան Ռուզաննա Արամայիսի — Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան,  մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսոր,  մանկավարժական գիտությունների դոկտոր,

Մելիքյան Թամարա Հմայակի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան, ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Տեր-Ադամյան Շուշանիկ Վոլոդյայի — Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Ղուկասյան Լուսիկ Հենրիկի— Մանկավարժության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

Հակոբյան Լիզա Հելբերդի — Մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի — Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչ, աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Մելքոնյան Արմեն Գրիգորի — ՇՊՀ ՈՒԽ նախագահ, սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ, «Պատմություն» 2-րդ կուրսի ուսանող (մագիստրատուրա)

Արամյան Կարեն Արմենի —  Ռազմական ամբիոն «Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն» 4-րդ կուրսի ուսանող

Խաչատրյան Լիլիթ Վարդանի— Մանկավարժության ֆակուլտետ, «Մանկավարժություն և մեթոդիկա», 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Ավետիսյան Հրանուշ Կարապետի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ, «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Մխիթարյան Անահիտ Աշոտի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ, «Կիրառական արվեստ» 3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Կոստանյան Նինա Կարապետի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, «Մաթեմատիկա» 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Հարությունյան Քաջիկ Հակոբի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, «Աշխարհագրություն» 1-ին կուրսի ուսանող (մագիստրատուրա)

Չարչօղլյան Արթուր Էդվարդի — Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ, «Պատմություն» 2-րդ կուրսի ուսանող (հեռակա բակալավրիատ)