Միջազգային գիտաժողով

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ՇՊՀ, 2018Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-27

 

Հեղինակների քանակ

Հեղինակ 1.

Հեղինակ 2.

Հեղինակ 1.

Հեղինակ 2.

Հեղինակ 3.

Հեղինակ 1.

Հեղինակ 2.

Հեղինակ 3.

Հեղինակ 4.

Հոդվածի ներկայացում*
Այո
Ոչ

Մասնակցություն գիտաժողովին.
Առկա
Հեռակա