ԲԱԿԱԼԱՎՐ (ԱՌԿԱ)

2018-2019 ուսումնական տարում ՇՊՀ-ն առաջարկում է հետևյալ
մասնագիտական կրթական ծրագրերը