ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐ

Ըստ բովանդակային ուղղվածության` ակադեմիական խորհրդատվության ձևերն են՝

գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվություններ,

⇒ համակարգային (ընդհանրական) կոմպետենցիաների վրա հիմնված       խորհրդատվություններ,

կրթական ծրագրերի մասնագիտական առարկաների առանձին թեմաների     արտածրագրային խորհրդատվություններ,

⇒ հետազոտական խորհրդատվություններ: